PHP数组排序函数合集

作者: 淡蓝海域 分类: php 发布时间: 2013-04-28 02:29

下边提到的几个数组函数的排序有一些共性:
1 数组被作为排序函数的参数,排序以后,数组本身就发生了改变,函数的返回值为bool类型。

2 函数中出现a表示association,含义为,在按值排序的过程中,保持key=>value的对应关系不变

3 函数中出现k表示key,含义为,在按值排序的过程中按照数组key而不是数组的值排序

4 函数中出现单r的表示reverse,含义为,按照跟不加r的相反的顺序排列

5 函数名中出现单u的表示user-defined含义为,使用用户自定义函数排序,如果函数的逻辑是参数1<参数2返回负数,则按照升序排列(p1小2返负升)。

——————–sort函数升序排序——————————–

bool sort ( array &$array [, int $sort_flags= SORT_REGULAR ] )
<?php
$fruits = array(“lemon”, “orange”, “banana”, “apple”);
sort($fruits);
var_dump($fruits);
?>
结果:
array

0 =>

string

 'apple' (length=5)
 1 =>

string

 'banana' (length=6)
 2 =>

string

 'lemon' (length=5)
 3 =>

string

 'orange' (length=6)

--------------------rsort降序排列--------------------
<?php
$fruits = array("lemon", "orange", "banana", "apple");
rsort($fruits);
var_dump($fruits);
?>
结果:
array
 0 =>

string

 'orange' (length=6)
 1 =>

string

 'lemon' (length=5)
 2 =>

string

 'banana' (length=6)
 3 =>

string

 'apple' (length=5)

---------------asort按照二维数组值的升序排列(保持key=>value的关联关系)-----------
<?php
$fruits = array("d" => "lemon", "a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple");
asort($fruits);
var_dump($fruits);
?>
结果:
array
 'c' =>

string

 'apple' (length=5)
 'b' =>

string

 'banana' (length=6)
 'd' =>

string

 'lemon' (length=5)
 'a' =>

string

 'orange' (length=6)

--------------arsort按照二维数组值的降序排列(保持key=>value的关联关系)--------------
<?php
$fruits = array("d" => "lemon", "a" => "orange", "b" => "banana", "c" => "apple");
arsort($fruits);
var_dump($fruits);
?>
结果
array
 'a' =>

string

 'orange' (length=6)
 'd' =>

string

 'lemon' (length=5)
 'b' =>

string

 'banana' (length=6)
 'c' =>

string

 'apple' (length=5)

--------------------ksort按照数组的key升序排列-------------- <?php

$fruits = array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
ksort($fruits);
var_dump($fruits);
?>
结果
array

'a' =>

string

 'orange' (length=6)
 'b' =>

string

 'banana' (length=6)
 'c' =>

string

 'apple' (length=5)
 'd' =>

string

 'lemon' (length=5)

---------------------krsort按照数组key的降序排列--------------------------------
<?php
$fruits = array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
krsort($fruits);
var_dump($fruits);
?>

array
 'd' =>

string

 'lemon' (length=5)
 'c' =>

string

 'apple' (length=5)
 'b' =>

string

 'banana' (length=6)
 'a' =>

string

 'orange' (length=6)


----------------usort函数按照用户自定义的函数排序----------------
<?php
function cmp($a, $b)
{
  if ($a == $b) {
    return 0;
  }
  return ($a < $b) ? -1 : 1;
}

$a = array(3, 2, 5, 6, 1);

usort($a, "cmp");

var_dump($a);
?>
结果:
array
 0 =>

int

 1
 1 =>

int

 2
 2 =>

int

 3
 3 =>

int

 5
 4 =>

int

 6

-----------------uksort使用自定义函数按照数组的key排序-----------------
<?php
function cmp($a, $b)
{
  $a = preg_replace('@^(a|an|the) @', '', $a);
  $b = preg_replace('@^(a|an|the) @', '', $b);
  return strcasecmp($a, $b);
}

$a = array("John" => 1, "the Earth" => 2, "an apple" => 3, "a banana" => 4);

uksort($a, "cmp");

var_dump($a);
?>
结果:
array
 'an apple' =>

int

 3
 'a banana' =>

int

 4
 'the Earth' =>

int

 2
 'John' =>

int

 1

-------------------uasort将数组用自定义函数按照value排序,保持索引关系不变---------
<?php
// Comparison function
function cmp($a, $b) {
  if ($a == $b) {
    return 0;
  }
  return ($a < $b) ? -1 : 1;
}

// Array to be sorted
$array = array('a' => 4, 'b' => 8, 'c' => -1, 'd' => -9, 'e' => 2, 'f' => 5, 'g' => 3, 'h' => -4);
var_dump($array);

// Sort and print the resulting array
uasort($array, 'cmp');
var_dump($array);
?>
结果:
array
 'a' =>

int

 4
 'b' =>

int

 8
 'c' =>

int

 -1
 'd' =>

int

 -9
 'e' =>

int

 2
 'f' =>

int

 5
 'g' =>

int

 3
 'h' =>

int

 -4
array
 'd' =>

int

 -9
 'h' =>

int

 -4
 'c' =>

int

 -1
 'e' =>

int

 2
 'g' =>

int

 3
 'a' =>

int

 4
 'f' =>

int

 5
 'b' =>

int

 8

-------------------array_multisort排序多个数组或多维数组---------
<?php
$ar = array(
    array("10", 11, 100, 100, "a"),
    array(  1, 2, "2",  3,  1)
   );
  
array_multisort($ar[0], SORT_ASC, SORT_STRING,
        $ar[1], SORT_NUMERIC, SORT_DESC);
var_dump($ar);
?>
结果:
array
 0 => 
  array
   0 =>

string

 '10' (length=2)
   1 =>

int

 100
   2 =>

int

 100
   3 =>

int

 11
   4 =>

string

 'a' (length=1)
 1 => 
  array
   0 =>

int

 1
   1 =>

int

 3
   2 =>

string

 '2' (length=1)
   3 =>

int

 2
   4 =>

int

1
//说明:
1 上例中:$ar数组优先按照$ar[0]的字符串值升序排列,如果字符串值相等,再按照$ar[1]数组的数字值降序排列。
2 array_multisort函数的任意一个位置的参数如果是数组,表示排序时用的值,
如果有多个数组参数,优先按照前边的数组值进行排序,如果是常量,例如
SORT_ASC, SORT_DESC, SORT_REGULAR,SORT_NUMERIC, SORT_STRING.
表示排序方法(数组取值前优先)。

==========================================================================================

PHP二维数组排序函数

PHP一维数组的排序可以用sort(),asort(),arsort()等函数,但是PHP二维数组的排序需要自定义。

以下函数是对一个给定的二维数组按照指定的键值进行排序,先看函数定义:

01.function array_sort($arr,$keys,$type='asc'){
02.$keysvalue = $new_array = array();
03.foreach ($arr as $k=>$v){
04.$keysvalue[$k] = $v[$keys];
05.}
06.if($type == 'asc'){
07.asort($keysvalue);
08.}else{
09.arsort($keysvalue);
10.}
11.reset($keysvalue);
12.foreach ($keysvalue as $k=>$v){
13.$new_array[$k] = $arr[$k];
14.}
15.return $new_array;
16.}

它可以对二维数组按照指定的键值进行排序,也可以指定升序或降序排序法(默认为升序),用法示例:

01.$array = array(
02.array('name'=>'手机','brand'=>'诺基亚','price'=>1050),
03.array('name'=>'笔记本电脑','brand'=>'lenovo','price'=>4300),
04.array('name'=>'剃须刀','brand'=>'飞利浦','price'=>3100),
05.array('name'=>'跑步机','brand'=>'三和松石','price'=>4900),
06.array('name'=>'手表','brand'=>'卡西欧','price'=>960),
07.array('name'=>'液晶电视','brand'=>'索尼','price'=>6299),
08.array('name'=>'激光打印机','brand'=>'惠普','price'=>1200)
09.);
10.
11.$ShoppingList = array_sort($array,'price');
12.print_r($ShoppingList);

上面是对$array这个二维数组按照’price’从低到高的排序。

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

发表评论