JS数组排序的几种方法

作者: 淡蓝海域 分类: 你知道吗 发布时间: 2012-09-29 10:03

JS数组的各种排序示例

①冒泡排序

bubbleSort:function(array){
var i = 0, len = array.length, j, d; for(; i<len; i++){
for(j=0; j<len; j++){
if(array[i] < array[j]){
d = array[j]; array[j] = array[i]; array[i] = d;
}
}
}
return array; }

②js 利用sort进行排序

systemSort:function(array)
{ return array.sort(function(a, b)
{ return a – b; });
},

③快速排序

quickSort:function(array)
{ //var array = [8,4,6,2,7,9,3,5,74,5]; //var array = [0,1,2,44,4,324,5,65,6,6,34,4,5,6,2,43,5,6,62,43,5,1,4,51,56,76,7,7,2,1,45,4,6,7];
var i = 0; var j = array.length – 1; var Sort = function(i, j){
// 结束条件
if(i == j ){ return }; var key = array[i]; var tempi = i;
// 记录开始位置 var tempj = j; // 记录结束位置
while(j > i){
// j <<————– 向前查找
if(array[j] >= key){ j–; }
else{
array[i] = array[j] //i++ ————>>向后查找
while(j > ++i){ if(array[i] > key){
array[j] = array[i]; break;
}
}
}
} // 如果第一个取出的 key 是最小的数
if(tempi == i){
Sort(++i, tempj); return ;
}
// 最后一个空位留给
key array[i] = key;
// 递归 Sort(tempi, i);
Sort(j, tempj); } Sort(i, j);
return array;
}

  ④希尔排序

//Jun.array.shellSort(Jun.array.df(10000));
shellSort:function(array){
// var array = [13,14,94,33,82,25,59,94,65,23,45,27,73,25,39,10];
var tempArr = [1750, 701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1];
// reverse() 在维基上看到这个最优的步长 较小数组
//var tempArr = [1031612713, 217378076, 45806244, 9651787, 2034035, 428481, 90358, 19001, 4025, 836, 182, 34, 9, 1]
//针对大数组的步长选择
var i = 0; var tempArrtempArrLength = tempArr.length; var len = array.length; var len2 = parseInt(len/2); for(;i < tempArrLength; i++){
if(tempArr[i] > len2){ continue; } tempSort(tempArr[i]);
}
// 排序一个步长
function tempSort(temp){
//console.log(temp) 使用的步长统计
var i = 0, j = 0, f, tem, key;
var tempLen = len%temp > 0 ? parseInt(len/temp) + 1 : len/temp;
for(;i < temp; i++){
// 依次循环列
for(j=1;/*j < tempLen && */temp * j + i < len; j++){
//依次循环每列的每行
tem = f = temp * j + i; key = array[f];
while((tem-=temp) >= 0){
// 依次向上查找
if(array[tem] > key){
array[tem+temp] = array[tem];
}else{ break;
}
} array[tem + temp ] = key;
}
}
} return array;
}

⑤ 插入排序

insertSort:function(array){
/ /var array = [0,1,2,44,4,324,5,65,6,6,34,4,5,6,2,43,5,6,62,43,5,1,4,51,56,76,7,7,2,1,45,4,6,7];
var i = 1, j, temp, key, len = array.length;
for(; i < len; i++){
temp = j = i; key = array[j]; while(–j > -1){
if(array[j] > key){ array[j+1] = array[j]; }else{ break;
}
}
array[j+1] = key;
} return array;
}

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!

发表评论